Organisation og økonomi

Vision, mission og strategi

Professionel scenekunst på Riddersalen, i byens rum og på turné.
Fonden/den selvejende institution TEATRET RIDDERSALEN er Frederiksberg Kommunes lille storbyteater. Riddersalens profil er i aftalen med Frederiksberg Kommune målrettet børn (0-12 år) og familier, med professionel scenekunst i Riddersalen og på turné.

Teatret Riddersalens aktiviteter omfatter:

  • Egenproduktioner med fokus på ny-skreven dramatik, ny-komponeret musik og visuelle scenografier, der styrker og udvider oplevelsen af fortællingen.
  • Turnéaktivitet i Danmark
  • Danske gæstespil i Riddersalen

Vi ønsker at skabe rammer for at generationer kan mødes om fortællinger og kunstneriske oplevelser. Kulisserne kan både være på scenen i Riddersalen, i Lorrys Have foran Riddersalen, på skoler eller plejehjem.

Teatret Riddersalen
Fonden den selvejende institution
Allégade 7-9.
2000 Frederiksberg

CVR-nr.: 15096535

Økonomi og lovgrundlag

Små storbyteatre er professionelle teatre i København, Frederiksberg, Odense, Århus og Aalborg, der som et supplement til landsdelsscenerne i Aarhus, Odense og Aalborg samt teatrene i Det Københavnske Teatersamarbejde bidrager til at sikre et alsidigt teaterudbud i de store bykommuner.

Teatrenes drift er helt eller delvist finansieret af den kommune de ligger i, og kommunen modtager tilskud hertil fra staten. Kulturministeriet har indgået budgetaftaler om små storbyteatre med Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Aalborg Kommune. I Århus og Odense indgår de små storbyteatre i de regionale kulturaftaler med Kulturministeriet.

Slots- og Kulturstyrelsen administrerer de statslige bevillinger til kommunerne. Læs mere om ordningen

Årsrapport 2018/19
Årsrapport 2017/18
Årsrapport 2016/17
Årsrapport 2015/16
Årsrapport 2014/15

Teatret Riddersalens ledelse


Bestyrelsen ansætter teaterchefen, for højst 4 år ad gangen. Teaterchefen udgør ledelsen og referer direkte til bestyrelsen. Bestyrelse og teaterchef ansætter den kunstneriske ansvarlige, der refererer direkte til teaterchefen. Teaterchefen har sammen med bestyrelsen det økonomiske ansvar for driften, idet det påhviler teaterchefen nøje at overholde de årlige for teaterdriften fastsatte budgetter med de afvigelser indenfor de enkelte budgetrammer, som er nødvendige for en forsvarlig gennemførelse af teaterdriften. Teaterchefen kan alene afskediges, når 2/3 af den siddende bestyrelse stemmer for.

Der må ikke uden fornøden godkendelse gøres indskrænkninger i teaterchefens og den kunstneriske ansvarliges ret til frit og uafhængigt at træffe bestemmelse om repertoire, engagementer og øvrige kunstneriske spørgsmål.

Ved fondens/institutionens ophævelse anvendes dens eventuelle nettokapital til andet almennyttigt/velgørende formål efter indstilling af den sidst afgåede bestyrelse og efter godkendelse af Kulturministeriet samt eventuelt andre tilskudsgivende offentlige myndigheder.

Teaterleder Piet Bertelsen piet@riddersalen.dk

Teatret Riddersalens bestyrelse


Teatret Riddersalen drives som selvejende institution. Det er en tilskudsforudsætning, at institutionen ledes af en bestyrelse, der tilsammen skal repræsentere teaterfaglig, juridisk, ledelsesmæssig, økonomisk og markedsføringsmæssig indsigt.

Bestyrelsen for Riddersalen består af 9 medlemmer, der vælges som følger:

  1. a) 2 medlemmer udpeges af Frederiksberg Kommunalbestyrelse blandt dens medlemmer gældende for en 4 årig periode, nemlig for den kommunale funktionsperiode.
  2. b) 1 medlem af bestyrelsen udpeges af og blandt institutionens medarbejdere for en 2-årig periode.
  3. c) 3 medlemmer med økonomisk, juridisk eller forretningsmæssige kompetencer udpeges af den siddende bestyrelse for en 4-årig periode, dog således at det ene medlem vælges for en 2-årig periode ved fundatsens ikrafttræden, så der sikres en kontinuitet og erfaring i bestyrelsen.
  4. d) 2 medlemmer med kunst- og kulturfaglige kompetencer udpeges af den siddende bestyrelse for en 4-årig periode, dog således at det ene medlem vælges for en 2-årig periode ved fundatsens ikrafttræden, så der sikres en kontinuitet og erfaring i bestyrelsen.

Jytte Abildstrøm indtræder som varigt medlem af bestyrelsen. Når dette bestyrelseshverv ophører hæves antallet af valgte medlemmer i punkt d) fra 2 til 3 medlemmer.

Desuden sidder teatrets ledelse med i bestyrelsen.

Teatret Riddersalens bestyrelse pr. 1. januar 2018

Udpeget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse:
Gunvor Wibroe (A), Kampagneleder i Folkekirkens Nødhjælp 
Brian Holm (C), Sportsdirektør
 
Hans Henrik Munch-Jensen (formand), direktør
Claus Skytt, afdelingsdirektør, Merkur København
Leif Jeberg, direktør
Jytte Abildstrøm, tidligere teaterdirektør, Riddersalen
Mikala Bjarnov Lage, koreograf og instruktør
Susanne Arnholtz Docherty, chef i center for Kultur og Idræt, Helsingør Kommune
Anabela Lemos, kommunikation og formidling, medarbejderrepræsentant.

Cookie og privatlivspolitik

Læs mere