Organisation og økonomi

Vision, mission og strategi


Fonden/den selvejende institution TEATRET RIDDERSALEN er Frederiksberg Kommunes lille storbyteater. Riddersalens profil har i aftalen med Frederiksberg Kommune 2021-24 tre scenekunstneriske spor:

Scenekunst for børn, familier, skoler og institutioner

Med kunstnerisk og produktionsmæssig styrke, vil vi udvikle og udfordre grænserne for teater og scenekunst for børn og deres voksne med nytænkende og kreative produktioner. Det hele med respekt for teatrets mange fagligheder og kunstneriske håndværk.

Det skal ske gennem 

  • Forestillinger for børn i målgruppen under 5 år og deres voksne til både stationært og turnébrug.
  • Familie- og skoleforestillinger for målgruppen fra 5 år og deres voksne til stationært brug.
  • Frederiksbergfortællinger ved Kiosken i Lorrys Have i løbet af juni, juli og eventuelt august måned. Forestillingerne er for hele familien i alle generationer, skoler og institutioner.
  • Gæstespil med danske og udenlandske produktioner.
  • Riddersalens Teaterskole (sommerferietilbud).

 

Kunstnerkabareten Riddersalen

Teaterleder Piet Bertelsen har, sammen med teatrets bestyrelse og medarbejdere, i de seneste års strategiprocesser, ønsket at bringe traditionen med forestillinger for unge og voksne tilbage på Riddersalens scene. Frederiksberg Kommune støtter Riddersalens visioner om en revitalisering og udvidelse af teatrets profil til også at omfatte en kabaretscene.

Med kabaretscenen vil vi bygge videre på en stærk tradition gennem 120 år på Riddersalen og genskabe stemningen fra svundne tider i Lorrys gamle forlystelsesetablissement.

Hele foråret på Riddersalen, fra nytår til sommerferien er fra 2022, tilegnet én årlig teaterforestilling samt koncerter, debatter, litterære arrangementer og meget mere.

Samarbejder, partnerskaber, formidlingsarbejde og publikumsudvikling

Riddersalen søger til stadighed kunstnerisk inspiration og udvikling, i samarbejder lokalt og nationalt med andre teatre og scenekunstnere. Med nysgerrighed og åbenhed vil vi gå i dialog med vores publikum og søge nye måder at gøre scenekunsten meningsfuld for mange.  

I gangværende samarbejdsprojekter:

Scenekunst for bedre trivsel i skolen
Ny Hollænderskolen og Riddersalen har indledt et 3-årigt partnerskab for at undersøge hvad en kunstnerisk proces kan give elever i forhold til klassedynamikken og skolens forebyggende arbejde mod mobning. I 2019, 2020 og 2021 vil alle elever fra 3. årgang på Ny Hollænderskolen gennemgå et 14 dages forløb i Riddersalen, under ledelse af en instruktør, hvor Riddersalens fagfolk og teatrets rum giver undervisningen en ny dimension. Læs mere

Samarbejde med Biblioteket Frederiksberg
Vi samarbejder med Biblioteket Frederiksberg om tiltag og arrangementer der kan udvide og udvikle publikumsoplevelsen for scenekunst for børn og unge (0-16 år) på Frederiksberg, ved at eksperimentere med børns egen deltagelse i kulturoplevelser og den kunstneriske oplevelse. Aktuelt har vi fokus på fortællinger, og tilbyder aktiviteter der stimulerer fortællelysten og sætter skub i egne fortællinger, senest med FortællerutenLæs mere

Teatret Riddersalen
Fonden den selvejende institution
Allégade 7-9.
2000 Frederiksberg

CVR-nr.: 15096535

Danske Bank: reg.nr. 1551 kontonummer 4530 212823

Økonomi og lovgrundlag

Små storbyteatre er professionelle teatre i København, Frederiksberg, Odense, Århus og Aalborg, der som et supplement til landsdelsscenerne i Aarhus, Odense og Aalborg samt teatrene i Det Københavnske Teatersamarbejde bidrager til at sikre et alsidigt teaterudbud i de store bykommuner.

Teatrenes drift er helt eller delvist finansieret af den kommune de ligger i, og kommunen modtager tilskud hertil fra staten. Kulturministeriet har indgået budgetaftaler om små storbyteatre med Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Aalborg Kommune. I Århus og Odense indgår de små storbyteatre i de regionale kulturaftaler med Kulturministeriet.

Slots- og Kulturstyrelsen administrerer de statslige bevillinger til kommunerne. Læs mere om ordningen

Årsrapport 2020/21
Årsrapport 2019/20
Årsrapport 2018/19
Årsrapport 2017/18
Årsrapport 2016/17
Årsrapport 2015/16
Årsrapport 2014/15

Teatret Riddersalens ledelse

Bestyrelsen ansætter teaterchefen, for højst 4 år ad gangen. Teaterchefen udgør ledelsen og referer direkte til bestyrelsen. Bestyrelse og teaterchef ansætter den kunstneriske ansvarlige, der refererer direkte til teaterchefen. Teaterchefen har sammen med bestyrelsen det økonomiske ansvar for driften, idet det påhviler teaterchefen nøje at overholde de årlige for teaterdriften fastsatte budgetter med de afvigelser indenfor de enkelte budgetrammer, som er nødvendige for en forsvarlig gennemførelse af teaterdriften. Teaterchefen kan alene afskediges, når 2/3 af den siddende bestyrelse stemmer for.

Der må ikke uden fornøden godkendelse gøres indskrænkninger i teaterchefens og den kunstneriske ansvarliges ret til frit og uafhængigt at træffe bestemmelse om repertoire, engagementer og øvrige kunstneriske spørgsmål.

Ved fondens/institutionens ophævelse anvendes dens eventuelle nettokapital til andet almennyttigt/velgørende formål efter indstilling af den sidst afgåede bestyrelse og efter godkendelse af Kulturministeriet samt eventuelt andre tilskudsgivende offentlige myndigheder.

Teaterleder Piet Bertelsen piet@riddersalen.dk

Teatret Riddersalens bestyrelse

Teatret Riddersalen drives som selvejende institution. Det er en tilskudsforudsætning, at institutionen ledes af en bestyrelse, der tilsammen skal repræsentere teaterfaglig, juridisk, ledelsesmæssig, økonomisk og markedsføringsmæssig indsigt.

Bestyrelsen for Riddersalen består af 9 medlemmer, der vælges som følger:

  1. a) 2 medlemmer udpeges af Frederiksberg Kommunalbestyrelse blandt dens medlemmer gældende for en 4 årig periode, nemlig for den kommunale funktionsperiode.
  2. b) 1 medlem af bestyrelsen udpeges af og blandt institutionens medarbejdere for en 2-årig periode.
  3. c) 3 medlemmer med økonomisk, juridisk eller forretningsmæssige kompetencer udpeges af den siddende bestyrelse for en 4-årig periode, dog således at det ene medlem vælges for en 2-årig periode ved fundatsens ikrafttræden, så der sikres en kontinuitet og erfaring i bestyrelsen.
  4. d) 2 medlemmer med kunst- og kulturfaglige kompetencer udpeges af den siddende bestyrelse for en 4-årig periode, dog således at det ene medlem vælges for en 2-årig periode ved fundatsens ikrafttræden, så der sikres en kontinuitet og erfaring i bestyrelsen.

Jytte Abildstrøm indtræder som varigt medlem af bestyrelsen. Når dette bestyrelseshverv ophører hæves antallet af valgte medlemmer i punkt d) fra 2 til 3 medlemmer.

Desuden sidder teatrets ledelse med i bestyrelsen.

Teatret Riddersalens bestyrelse

Udpeget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse:
Sabrina Louise Christiansen, Kommunalbestyrelsesmedlem
Nikolaj Bøgh, Rådmand

Hans Henrik Munch-Jensen (formand), direktør
Claus Skytt, direktør, advokaterne Foldschack og Forchhammer
Leif Jeberg, direktør
Jytte Abildstrøm, tidligere teaterdirektør, Riddersalen
Susanne Arnholtz Docherty, partner i HELLES & DOCHERTY
Anabela Lemos, kommunikation og formidling, medarbejderrepræsentant.